Udlejers pligt til at indbringe sag om forhåndsgodkendelse af lejen ved ønske om bytte efter lejelovens § 73, stk. 3

Afgørelse af 27/11 2001 fra Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn.

Lovgrundlag:

Med virkning fra 1. januar 2001 er der indføjet en ny bestemmelse i lejelovens § 73, stk. 3. Ifølge bestemmelsen skal udlejer, hvis han agter at forbedre lejligheden i forbindelse med et bytte og derefter fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 straks meddele lejer dette, og senest 1 måned efter lejerens meddelelse om bytte anmode nævnet om forhåndsgodkendelse efter boligreguleringslovens § 25 a, stk. 3. Udlejer skal fremsende kopi af anmodningen om forhåndsgodkendelse samt oplysning om størrelsen af den forventede husleje efter forbedring til lejeren. Når nævnets forhåndsgodkendelse foreligger, skal udlejer straks give lejeren en kopi heraf. Undlader udlejer at give disse oplysninger, kan lejen ikke fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, hvis genudlejning sker som led i det pågældende bytte.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet har vedtaget at stadfæste huslejenævnets afgørelse, idet ankenævnet er af den opfattelse, at udlejer ikke i den foreliggende situation har været forpligtet til at indbringe sagen for huslejenævnet, jf. lejelovens § 73, stk. 3 sammenholdt med boligreguleringslovens § 25 a, stk. 1 og § 5, stk. 2.
Ankenævnet har lagt til grund, at udlejer ikke fra lejeren har modtaget oplysning om en konkret byttepartner.

Huslejenævnets afgørelse

Nævnet har vedtaget, at udlejer ikke har været forpligtet til at indbringe sag for nævnet om forhåndsgodkendelse af lejen i forbindelse med bytte efter lejelovens § 73, stk. 3, jf. boligreguleringslovens § 25 a, stk. 3.

Begrundelse:

Efter gennemgang af det indsendte materiale samt efter en drøftelse af sagen er det nævnets opfattelse, at det efter lejelovens § 73, stk. 3 er en forudsætning for indbringelse af sag om forhåndsgodkendelse af lejen for nævnet, at lejer udtrykkeligt har meddelt udlejer med hvem, lejer ønsker at bytte lejlighed. Nævnet finder således, at fristen på 1 måned i bestemmelsen først løber fra det tidspunkt, hvor lejer fremsender navnet på den byttende lejer til udlejer.

Nævnet skal henvise til By- og Boligministeriets udtalelse af 29. juni 2001, hvorefter det er ministeriets opfattelse, at udlejers forpligtelse til at indbringe sag om forhåndsgodkendelse først indtræder, når lejer giver oplysning om konkret byttepartner. Det er tilføjet, at dette dog ikke forhindrer, at udlejer selv kan vælge at indbringe sag om forhåndsgodkendelse af lejen for nævnet.

Nævnet skal bemærke, at der ikke er hjemmel i boligreguleringslovens § 25 a for lejer til at rejse en sådan sag for nævnet.

Nævnet skal endelig bemærke. at det fremgår af § 73, stk. 4, sidste punktum, at en indhentet forhåndsgodkendelse efter stk. 3 har gyldighed i indtil 2 år efter godkendelsens datering.

 

 

Beslutning om bredbånd

Normalvedtægt for ejerforening

Bytte af lejebolig

Byfornyelse for ejerlejligheder

Hovedsiden