Bredbånd ADSL internet : Kan ejerforeningen træffe beslutningen på fællesskabets vegne?
Nr. 5, 2001
Ejerlejlighedernes Landsforening har efterhånden som bredbånd er blevet mere udbredt modtaget flere forespørgsler om, hvorvidt etablering af bredbånd er en beslutning ejerforeningen kan træffe på fællesskabets vegne. Der spørges tillige om ejerforeningen kan træffe beslutninger, der indeholder elementer som dørtelefon og mulighed for Internetadgang.
Af sekretariatschef Susanne Rendtorff, ejerlejlighedernes Landsforening

I følge sagens natur vil en ejerlejllighedsforenings vedtægt typisk ikke udtale sig herom. I mangel heraf må det overvejes, hvorledes den individuelle vedtægt skal udfyldes, hvad enten der er tale om en ejerforening, der benytter normalvedtægten, normalvedtægten med tillæg eller en hel individuel vedtægt.
Ejerforeningens formål er at sørge for administration af de fælles forhold, herunder diverse forsyningsmuligheder såsom tv-forsyning.
Selve beslutningen om at indføre bredbånd vil i princippet derfor være omfattet af ejerforeningens formål. Vi har endnu ingen praksis herom, men vi har fast praksis for, at ejerforeningen kan beslutte et fælles antenneanlæg.

Almindeligt flertal
Beslutning om et fælles tvforsyningsanlæg kan altså besluttes, men der kan i forbindelse med indførelse af bredbånd være tale om indsigelser på grund af, at der her er tale om luksus eller om forhold, som kun den enkelte ejer er rådig over.
Omkostningerne ved etablering af bredbånd er ikke særlig store i forhold til de beløb, vi hidtil har kendt for fællesantenne anlæg. og i sammenligning hermed må en anlægspris på et par tusind pr. lejlighed betyde, at det kan besluttes på en generalforsamling med almindeligt flertal.
Udgiftens størrelse må tillige bevirke, at det ikke kan karakteriseres som luksus.

Normalt omkostningsniveau
Den indvending, at der her er tale om forhold, som den enkelte er rådig over, kan formentlig ikke bruges i denne sammenhæng; heller ikke i de situationer, hvor der tillige etableres mulighed for internetadgang, hvilket sker, når der etableres dørtelefon og varmereguleringsautomatik. Også her må det gælde at er der tale om et normalt omkostningsniveau, kan det gennemføres med beslutning på en generalforsamling med almindeligt flertal. Er der tale om væsentlig højere omkostninger, må der formentlig stilles højere krav til flertallet, men der er ikke basis for at betragte forholdet som unddraget ejerforeningens kompetence.

Den personlige sfære
Selv om der er mulighed for internetopkobling, således at man skal skifte adresse og telefonnummer, må det kunne besluttes, idet den enkelte ejer kan vælge at fastholde sin almindelige teleoperatør, med den meromkostning det kan bevirke; der er således ikke noget indgreb i den personlige sfære, og ejerforeningen må nu som tidligere være kompetent til at træffe beslutning om, hvilke fornyelser og installationer man vil gennemføre med henblik på at forbedre teknik og forsyningsanlæg. Spørgsmålet har dog en sådan betydning for ejerforeningen, at det utvivlsomt skal behandles på en generalforsamling.

Den tekniske udvikling
Efterhånden som teknologien bliver mere omfattende, altså når internet, telefonforbindelse, tv- og radiosignaler kommer ud af samme stik i væggen, opstår spørgsmålet, om det også er ejerforeningens opgave at sørge for lejlighedens forbindelse til omverdenen på denne måde.
Det er vores opfattelse, at det ligger inden for ejerforeningens opgaver at sørge for disse forsyningsmuligheder, fordi det kun kan gøres effektivt af foreningen; der må naturligvis gælde en begrænsning i relation til luksus.
Ejerforeningens beslutningskompetence må så at sige følge med den tekniske udvikling.

 

Beslutning om bredbånd

Normalvedtægt for ejerforening

Bytte af lejebolig

Byfornyelse for ejerlejligheder

Hovedsiden