Dansk Ejendomsmæglerforeninge

Administratorforeningen

Ejerlejlighedernes Landsforening

 

 

FORSLAG TIL

NORMALVEDTÆGT

FOR EN EJERFORENING

 

Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

 

I februar 1997 nedsatte Administratorforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejerlejlighedernes Landsforening et fælles udvalg mellem de tre organisationer med det formål at udarbejde et udkast til en ny normalvedtægt for en ejerforening.

Baggrunden

Den nugældende normalvedtægt er fra 1966 – da ejerlejligheden var ny i Danmark. Siden da er der kommet mange erfaringer til - i ejerforeningerne og blandt ejerforeningernes rådgivere. Især har normalvedtægten vist sig utilstrækkelig når det drejer sig om at sikre ejerforeningens muligheder for at finansiere vedligeholdelsesarbejder på ejendommen og i afgrænsningen mellem ejerforeningens og de enkelte ejeres vedligeholdelsespligt.

Udvalgets arbejde

Udvalget, der har arbejdet med fornyelse af normalvedtægten har bestået af :

Ejendomsadministrator Jens Arentoft, Administratorforeningen

Landsformand Jesper Troels Jensen, Administratorforeningen

Mæglerfaglig Chef Bente Naver, Dansk Ejendomsmæglerforening

Ejendomsmægler Jørgen Møller, Dansk Ejendomsmæglerforening

Formand, advokat Lone Refshammer, Ejerlejlighedernes Landsforening

Sekretariatschef, cand.jur. Susanne Rendtorff, Ejerlejlighedernes Landsforening

Bred debat

I efteråret 1998 lå det første udkast til en ny normalvedtægt færdig og blev gennemgået og sat til debat på fagmessen Ejendom ´98. Herefter blev en række forslag og kommentarer fra ejerforeningerne indarbejdet i forslaget. Det nye udkast blev sendt til debat blandt organisationernes medlemmer og andre interesserede parter i februar 1999, hvor forslaget blev optrykt sammen med udvalgets kommentarer i Administration af fast Ejendom, samt i Ejendomsmægleren, og behandlet på Ejerlejlighedskonferencerne i hhv. København og Århus i april og maj måned 1999.

På baggrund af denne debat og de indkomne forslag og bemærkninger er forslaget yderligere revideret og foreligger nu efterstående i den endelige form, der er præsenteret for By- og Boligministeriet med ønsket om, at de tre organisationers grundige forarbejde kan resultere i en ny og moderniseret normalvedtægt for en ejerforening.

Forslagets væsentligste punkt

Det væsentligste punkt i forslaget – § 17 om lovbestemt pant – kan kun gennemføres af By- og Boligministeriet. Til gengæld kan det være den løftestang, der sikrer ejerforeningernes økonomi og sikrer at ejerforeningerne løbende kan vedligeholde og forbedre sin ejendom.

Forslagets øvrige dele kan indarbejdes i de enkelte ejerforeningers vedtægter efter ønske og behov i den enkelte ejendom.

God fornøjelse med dette forslag til normalvedtægt for en ejerforening !

Dansk Ejendomsmæglerforening Administratorforeningen Ejerlejlighedernes Landsforening

Indholdsfortegnelse

§ 1.   Indledning, formål, medlemskab og hæftelse
§ 2.   Generalforsamling
§ 3.   Ordinær generalforsamling
§ 4.   Forslag
§ 5.   Ekstraordinær generalforsamling
§ 6.   Stemmeret og fuldmagt
§ 7.   Dirigent og referat
§ 8.   Bestyrelsens medlemmer
§ 9.   Bestyrelsens pligter
§ 10. Administration
§ 11. Tegningsret
§ 12. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (Grundfond)
§ 13. Revision
§ 14. Årsregnskab
§ 15. Vedligeholdelse
§ 16. Udlejning
§ 17. Pantesikkerhed (lovbestemt pant)

 

Normalvedtægt for en ejerforening

29.6.1999

§ 1 § 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder.

Ejerforeningens navn er ………. og foreningens hjemsted er ……. kommune.

Ejerforeningens formål er, at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

Medlemskabet indtræder på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid.

Køber er forpligtet til snarest muligt, og senest på overtagelsesdagen, at give ejerforeningen meddelelse om ejerskiftet.

§ 2 § 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Se tillige § 15, stk. 5.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 2 måneder, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§ 3 § 3. Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 5. Forslag jævnfør § 4
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 7. Valg af formand for bestyrelsen.
 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4 § 4. Forslag.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag, samt forslag som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5 § 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 6 § 6. Stemmeret og fuldmagt.

Ethvert medlem har stemmeret i forhold til sit fordelingstal.

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Stk. 3. Dirigenten kan begrænse taleretten til en person pr. lejlighed.

§ 7 § 7. Dirigent og referat

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 § 8. Bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år og den anden halvdel af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i ulige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 5. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 6. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9 § 9. Bestyrelsens pligter.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator samt renter til ejerforeningen.

Stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde, af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen, at sørge for at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

Stk. 8. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte, at opkrævning af bidrag til ejerforeningen, i det omfang der ikke sker opkrævning efter måler, skal specificeres således, at opkrævning til grundfond, vand/vandafledning, varme og el fremgår særskilt af hver opkrævning.

§ 10 § 10. Administration

Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

stk. 2 Administrator skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 11 § 11. Tegningsret.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne.

§ 12 § 12. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring. (Grundfond)

Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af de årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover.

Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling.

Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.

§ 13 § 13. Revision

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalfor-samlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 14 § 14. Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 15 § 15 Vedligeholdelse.

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg .

Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.

Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt.

Stk. 4. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning.

Stk. 5. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør § 2, stk. 2 beslutte, at pligten til vedligeholdelse/ fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig vedligeholdelse/fornyelse og at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse.

Stk. 6. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke.

§ 16 § 16. Udlejning

Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med tidsbegrænset, skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens godkendelse kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed overfor ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag.

Stk. 2. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.

§ 17 § 17. Pantesikkerhed (lovbestemt pant)

Med respekt af de rettigheder som ifølge § 4, stk. 1-4 i lov om tinglysning har gyldighed mod enhver uden tinglysning, har den nedenfor i stk. 2 nævnte sikkerhedsstillelse gyldighed mod enhver uden tinglysning.

Sikkerhedsstillelsen omfatter ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter samt eventuelt krav i henhold til § 15, stk. 4.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan uden tinglysning kun gøres gældende indenfor følgende beløbsgrænser:

For ejerlejligheder med et tinglyst areal på højst 50 kvm. kan højst gøres 15.000 kr. gældende.

For ejerlejligheder med et tinglyst areal på 51-80 kvm. kan højst gøres 25.000 kr. gældende.

For ejerlejligheder med et tinglyst areal på over 80 kvm. kan højst gøres 35.000 kr. gældende.

Ovenstående beløbsgrænser reguleres hvert år i takt med udviklingen i det af Danmarks Statistik pr. 1. januar 1987 = 100 beregnede reguleringsindeks for boligbyggeri, idet der afrundes til nærmeste hele tusinde kr.

Første regulering sker med udviklingen i indekset fra 1/1 1998 til 1/1 1999.

Stk. 3. Vedtægternes pantstiftende bestemmelse kan danne grundlag for foretagelse af umiddelbart udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6

Stk. 4. I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Stk. 5. En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at supplere den sikkerhedsstillelse, der jævnfør stk. 2 er gyldig mod enhver uden tinglysning. En sådan forhøjelse, der skal tinglyses, opnår dog ikke gyldighed mod enhver, men skal respektere foranstående pantehæftelser med oprykkende panteret efter disse.

 

Beslutning om bredbånd

Normalvedtægt for ejerforening

Bytte af lejebolig

Byfornyelse for ejerlejligheder

Hovedsiden